Prienų LSDP skyriaus įstatai

PATVIRTINTA
LSDP Prienų skyriaus
visuotiniame susirinkime
2015 m. rugsėjo 25 d.

LSDP PRIENŲ SKYRIAUS
Į S T A T AI

 

I. BENDROJI  DALIS

1. LSDP Prienų skyrius (toliau – Skyrius) yra partijos teritorinė organizacija, veikianti Prienų rajono savivaldybės teritorijoje. Prienų rajono savivaldybėje yra vienas skyrius. Prienų LSDP skyriaus statusą suteikia ir panaikina LSDP prezidiumas.
2. Prienų skyrius yra LSDP struktūrinis padalinys, turintis savo antspaudą, sąskaitą, būstinę (Kauno g. 2, Prienai).
3. LSDP Prienų skyrius turi Skyriaus tarybą, grupes, socialdemokračių moterų sąjungos klubą. Vadovaujantis LSDP statutu, jų struktūrą, veikimo teritoriją ir funkcijas nustato Skyriaus susirinkimas (konferencija) savo Skyriaus įstatuose.
4. Prienų LSDP skyrius savo veikloje vadovaujasi LSDP programa, Statutu, Skyriaus įstatais, kitais aukštesnių LSDP organų nutarimais.
5. Pagrindiniai LSDP Prienų skyriaus uždaviniai:
5.1. atstovauti LSDP Prienų rajono savivaldybėje;
5.2. įgyvendinti LSDP programą, partijos Seimo ir savivaldybių tarybų rinkimų programas, dalyvauti formuojant LSDP veiklos strategiją ir taktiką;
5.3. plėsti partijos narių ir rėmėjų skaičių, įtraukiant juos į aktyvią partijos veiklą;
5.4. dalyvauti Prezidento, Europos Parlamento, Seimo ir savivaldybių tarybų rinkimų bei referendumų kampanijose, didinti LSDP įtaką Prienų rajono savivaldybės taryboje;
5.5. skleisti socialdemokratines idėjas, organizuoti socialdemokratinį švietimą, platinti LSDP spaudą bei agitacinę medžiagą;
5.6. siekti, kad partijos nariai ir rėmėjai nuolat būtų informuojami apie LSDP ir Skyriaus veiklą, šiam tikslui panaudojant žiniasklaidą, informacinio centro medžiagą;
5.7. organizuoti bei rengti socialdemokratų kultūrinius, visuomeninius renginius, įvairias politines akcijas;
5.8. bendradarbiauti su kitų partijų skyriais, visuomeninėmis organizacijomis bei profesinėmis sąjungomis, ypač – ginant dirbančių žmonių interesus.
6. Savo veikloje Prienų LSDP skyrius vadovaujasi šiais principais:
6.1. savanoriškumo – į LSDP įstojama ir iš jos išstojama laisva valia;
6.2. sąžinės laisvės – gerbiami savo narių įsitikinimai ir tikėjimo skirtumai, neprieštaraujantys bendražmogiškoms vertybėms;
6.3. demokratiškumo – sprendimai partijoje priimami kolegialiai, grindžiami diskusijose susiklosčiusios daugumos nuomone, atsižvelgiant į mažumos siūlymus ir gerbiant jos nuomonę;
6.4. atvirumo – LSDP yra atvira partija, užtikrinanti veiklos viešumą ir suteikianti galimybes savo nariams atvirai reikšti savo nuomones;
6.5. atsakomybės – LSDP narys saugo ir gina partijos autoritetą, už savo žodžius ir veiksmus yra atsakingas partijai. Partijos vidaus klausimai pirmiausia išsiaiškinami su partijos nariais grupėje, skyriuje, LSDP prezidiume, taryboje;
6.6. solidarumo – partijos Skyriaus ir jos padalinių priimtus sprendimus partijos nariai įgyvendina veikdami išvien, sutartinai, prisiimdami bendrą atsakomybę. LSDP savo nariams teikia paramą, padeda realizuoti jų teisėtus interesus, gina nuo nepagrįstų kaltinimų, šmeižto. LSDP nariai remia vienas kitą.

II. LSDP NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS, ĮSTOJIMO Į LSDP TVARKA, RĖMĖJAI

7. LSDP nariu gali būti kiekvienas 18 metų amžiaus sulaukęs Lietuvos Respublikos pilietis, taip pat kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis, pripažįstantis LSDP programą ir Statutą, dalyvaujantis partijos veikloje, mokantis nario mokestį. LSDP narys negali būti kitos partijos nariu, dalyvauti kandidatu kitos partijos rinkiminiuose sąrašuose.
8. Asmuo, stojantis į LSDP, privalo pateikti raštu partijos Skyriaus pirmininkui prašymą, kuriame turi būti dviejų LSDP narių, turinčių ne mažesnį kaip vienerių metų partinį stažą, rekomendacijos. Savo noru išstojusiam ar pašalintam iš LSDP ir norinčiam vėl į ją įstoti reikia trijų LSDP narių rekomendacijų. Stojantis į LSDP turi pasižadėti laikytis LSDP programos bei Statuto.
9. Į partiją narius priima partijos Skyriaus taryba arba susirinkimas. Į partiją narius turi teisę priimti ir partijos grupė, tačiau jos nutarimą privalo patvirtinti skyriaus taryba. Asmuo laikomas partijos nariu nuo Skyriaus susirinkimo ar tarybos nutarimo priėmimo dienos. Įstojęs į partiją, užpildo LSDP nario įskaitos kortelę, jam išduodamas partijos nario bilietas.
10. Partijos narių apskaitą tvarko LSDP Prienų skyrius. Ne rečiau kaip kartą per ataskaitinį laikotarpį LSDP narių įskaita patikslinama.
10. LSDP narys turi teisę:
10.1. dalyvauti partijos Skyriaus, grupės, klubų ir renkamųjų organų atviruose posėdžiuose, reikšti ir ginti juose savo nuomonę;
10.2. siūlyti svarstyti LSDP politinės ir praktinės veiklos klausimus, LSDP programos, Statuto ir kitų partijos dokumentų projektus, pakeitimus, papildymus;
10.3. atskleisti LSDP veiklos trūkumus, partijos susirinkimuose ir kituose socialdemokratų  forumuose kritikuoti bet kurį partijos narį ar valdymo organą;
10.4. kreiptis su klausimais, pareiškimais ar pasiūlymais į bet kurį LSDP organą ar pareigūną ir ne vėliau kaip per 30 dienų nuo artimiausio posėdžio (susirinkimo, konferencijos) dienos gauti motyvuotą atsakymą;
10.5. Statuto nustatyta tvarka siūlyti kandidatus į visus renkamus partijos organus, rinkti ir būti renkamu.  Teisę būti renkamu, išskyrus delegatu ar atstovu į visų lygių konferencijas, naujai įsteigtos grupės pirmininku, pavaduotoju ar iždininku  narys įgyja po nepertraukiamų vienerių narystės LSDP metų;
10.6. Įstatų nustatyta tvarka laikinai sustabdyti savo narystę ar veiklą partijoje;
10.7. išstoti iš LSDP, pranešęs apie tai partijos Skyriaus tarybos ar grupės pirmininkui raštu, žodžiu arba apie tai pareiškęs viešai, arba pranešęs LSDP per Politinių partijų narių sąrašų informacinę sistemą. Narys laikomas išstojusiu iš LSDP, kai jo prašymą ar pareiškimą patvirtina grupės susirinkimas arba Skyriaus taryba, arba jį gauna LSDP per Politinių partijų narių sąrašų informacinę sistemą.
11. LSDP narys privalo:
11.1. vykdyti LSDP programą ir laikytis LSDP statuto ir LSDP Prienų skyriaus įstatų, dalyvauti partijos Skyriaus, grupės veikloje;
11.2. skleisti socialdemokratijos idėjas bei aiškinti visuomenei LSDP siekius ir tikslus, formuoti teigiamą visuomenės nuomonę apie partiją;
11.3. vykdyti partijos nutarimus. Kai nutarimas partijos nariui yra nepriimtinas, jis gali kreiptis į nutarimą priėmusį organą dėl jo pakeitimo, o nesutikus tai padaryti, kreiptis į aukštesnius partijos organus dėl nutarimo pakeitimo, tačiau savo veiksmais neturi trukdyti kitiems partijos nariams vykdyti tuos partijos nutarimus, kurių jis neremia;
11.4. būti tolerantišku partijos bičiuliams, gerbti jų nuomonę ir pažiūras;
11.5. mokėti nario mokestį;
11.6. išvykdamas į užsienį darbo ar tarnybos reikalais ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui, privalo apie tai pranešti partijos Skyriaus ar  grupės pirmininkui. Jo teikimu Skyriaus taryba išbraukia tokį narį iš grupės sąrašo ir įrašo į atskirą laikinai išvykusių ir pateisinamai  nedalyvaujančių LSDP Prienų skyriaus veikloje narių sąrašą;
11.7. partijos nariai, laikinai išvykę į užsienį, gali jungtis prie partijos atstovybės, kuri turi grupės teises;
11.8. grįžęs ir už praleistą laikotarpį sumokėjęs nario mokestį narys vėl įrašomas į grupės sąrašą;
11.9. nepranešęs apie 11.6. punkte numatytą savo išvykimą ir nedalyvaujantis partijos veikloje daugiau kaip metus narys braukiamas iš partijos narių sąrašų Statuto 17 straipsnyje numatyta tvarka.
12. Lietuvos Respublikos piliečiai, organizacijos, susivienijimai, judėjimai, pritariantys LSDP programai ir padedantys ją įgyvendinti bei pagal galimybę materialiai ar kitaip, jei tai neprieštarauja įstatymams, remiantys partiją, gali tapti LSDP Prienų skyriaus rėmėjais. Rėmėjai (kolektyvinių rėmėjų atstovai) gali dalyvauti partijos veikloje su patariamojo balso teise.
13. Už LSDP programos ar Statuto nesilaikymą arba elgesį, žeminantį partijos vardą, partijos nariui gali būti skiriamos tokios partinės nuobaudos: įspėjimas, papeikimas, pašalinimas iš LSDP:
13.1. pareikšti įspėjimą gali Skyriaus etikos ir procedūrų komisija;
13.2. pareikšti papeikimą arba pašalinti iš LSDP gali Skyriaus taryba Skyriaus etikos ir procedūrų komisijos siūlymu;
13.3. nesutinkantis su įspėjimu, papeikimu ar pašalinimu narys turi teisę per  trisdešimt dienų, bet ne vėliau kaip per  dvylika mėnesių kreiptis į LSDP etikos ir procedūrų komisiją. Tokiu atveju galutinį sprendimą  dėl įspėjimo ir papeikimo priima LSDP etikos ir procedūrų komisija, o dėl pašalinimo iš partijos − LSDP prezidiumas LSDP etikos ir procedūrų komisijos siūlymu;
13.4. pareikšti įspėjimą, papeikimą, pašalinti iš partijos Skyriaus tarybos narius gali Skyriaus taryba, Skyriaus etikos ir procedūrų komisijos siūlymu.
14. Partijos nariui neįvykdžius Statuto 15 straipsnyje nurodytų reikalavimų, partijos nario narystė partijoje gali būti sustabdyta iki 12 mėnesių. Skyriaus tarybos sprendimu šis terminas gali būti pratęstas.
14.1. sustabdyti partijos nario narystę partijoje gali Skyriaus taryba Skyriaus etikos ir procedūrų komisijos siūlymu;
14.2. nesutinkantis su narystės sustabdymu gali kreiptis į LSDP etikos ir procedūrų komisiją, kurios siūlymu galutinį sprendimą priima LSDP prezidiumas;
14.3. sustabdyti Skyriaus tarybos narių narystę partijoje gali LSDP prezidiumas LSDP etikos ir procedūrų komisijos siūlymu.
15. Partijos narys turi laikinai sustabdyti savo narystę partijoje, jei to reikalauja įstatymas arba iki paaiškės jam keliamų kaltinimų pagrįstumas, ar bus paneigta asmenį (ir partiją) kompromituojanti informacija, tačiau ne ilgiau kaip dvylika mėnesių, LSDP tarybos, skyriaus tarybos sprendimu šis terminas gali būti pratęstas. Pareiškimą šiuo klausimu LSDP narys, ne vėliau kaip per 15 dienų, raštu įteikia Skyriaus tarybai arba LSDP prezidiumui. Asmuo, sustabdęs savo narystę, atstato ją tuoj pat, pateikdamas skyriaus tarybai pareiškimą bei atitinkamus dokumentus, kai pasibaigia nurodytasis sustabdymo terminas arba išnyksta priežastis. Sustabdę narystę partijoje ne šio straipsnio nustatytais pagrindais  laikomi išstojusiais iš partijos.
16. LSDP narys, pusę metų nemokantis nario mokesčio, negali balsuoti priimant sprendimus renkamų partijos organų posėdžiuose ir būti kandidatu visų lygių partijos renkamų organų rinkimuose bei keliamas kandidatu valstybės (savivaldybės) institucijų rinkimuose. LSDP narys, be pateisinamos priežasties vienerius metus nedalyvaujantis partijos veikloje ir  nemokantis nario mokesčio,  partijos grupės, Skyriaus etikos ir procedūrų komisijos arba Skyriaus finansų komisijos siūlymu, Skyriaus tarybos  sprendimu braukiamas iš partijos narių sąrašų.
17. Išstojęs iš partijos ar Statuto 16 straipsnyje numatyta tvarka išbrauktas iš partijos narių sąrašų gali po dvejų metų, o pašalintas – po trejų metų bendra tvarka vėl stoti į LSDP. Apie ankstesnę savo narystę jis privalo informuoti partijos grupę, Skyriaus tarybą.

III. SKYRIAUS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR PAGRINDINĖS VEIKLOS FUNKCIJOS

18.  Partijos skyrius:
18.1. sprendimą dėl partijos Prienų skyriaus įsteigimo priima LSDP prezidiumas;
18.2. aukščiausias Prienų skyriaus organas yra susirinkimas arba,  kai skyriuje yra ne mažiau kaip 200 narių, konferencija;
18.3. Skyriaus taryba susirinkimą šaukia ne rečiau kaip kartą per pusmetį, konferenciją – ne rečiau kaip kartą per metus;
18.4. Susirinkimą (konferenciją) šaukia Skyriaus taryba savo iniciatyva arba reikalaujant partijos grupėms, jungiančioms nemažiau 1/3 skyriaus partijos narių. Susirinkimo (konferencijos) sušaukimo iniciatoriai turi pateikti skyriaus tarybai paraišką, kurioje turi būti nurodytos susirinkimo (konferencijos) sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl darbotvarkės, vietos ir datos, siūlomų sprendimų projektai;
18.5. Skyriaus susirinkimas (konferencija) turi įvykti per 30 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Jei per 10 dienų nuo susirinkimo (konferencijos) iniciatorių paraiškos gavimo dienos skyriaus taryba nepriėmė sprendimo sušaukti skyriaus susirinkimą (konferenciją), susirinkimas (konferencija) gali būti šaukiamas iniciatorių sprendimu.  Delegatai renkami partijos grupėse pagal skyriaus tarybos arba susirinkimo (konferencijos) iniciatorių nustatytą vienodą atstovavimo normą.
20. Skyriaus susirinkimas ar konferencija:
20.1. svarsto partijos politinės ir organizacinės veiklos klausimus, priima atitinkamus nutarimus;
20.2. aptaria ir siūlo LSDP tarybai kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimo narius, kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus ir kandidatus į Europos Parlamento narius;
20.3. tvirtina Prienų skyriaus partijos rinkimų programą vietos savivaldos rinkimams, pagal galiojančius įstatymus iškelia kandidatus į Prienų rajono savivaldybės tarybą;
20.4. kasmet išklauso Skyriaus tarybos, finansų komisijos, etikos ir procedūrų komisijos bei savivaldybės LSDP frakcijos ataskaitas ir vertina jų darbą;
20.5. kas 2 metai renka Skyriaus pirmininką, tarybą, finansų komisiją ir etikos bei procedūrų komisiją, Skyriaus pirmininko teikimu − jo pavaduotojus. Skyriaus pirmininkas renkamas slaptu balsavimu. Kandidatams į Skyriaus pirmininkus būtinas 2 metų nepertraukiamas partinis stažas;
20.6. aptaria ir siūlo kandidatus į LSDP valdymo organus;
20.7. gali suteikti Skyriaus Garbės pirmininko vardą (pagal Skyriaus tarybos patvirtintus kriterijus).
21. Skyriaus tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Posėdį šaukia Skyriaus pirmininkas savo iniciatyva arba reikalaujant 1/3 tarybos narių. Skyriaus tarybos posėdžio iniciatoriai turi pateikti Skyriaus pirmininkui paraišką, kurioje turi būti nurodytos posėdžio sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl darbotvarkės, vietos ir datos, siūlomų sprendimų projektai.
22. Skyriaus tarybos posėdis turi įvykti per 20 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Jei per 10 dienų nuo posėdžio iniciatorių paraiškos gavimo dienos Skyriaus pirmininkas nepriėmė sprendimo sušaukti Skyriaus tarybos posėdį, jis gali būti šaukiamas iniciatorių sprendimu.
23. Prienų LSDP skyriaus taryba:
23.1. pirmininko teikimu skiria atsakingąjį sekretorių, iždininką, rinkimų štabo vadovą bei  tvirtina Prienų rajono savivaldybės tarybos LSDP frakcijos seniūną;
23.2. prireikus iš Skyriaus tarybos narių renka prezidiumą;
23.3. organizuoja Skyriaus partijos nutarimų vykdymą, teikia visapusišką informaciją Skyriaus nariams, registruoja partijos grupes, koordinuoja jų veiklą, tvarko partijos narių ir rėmėjų apskaitą, išduoda LSDP nario bilietus;
23.4. organizuoja rinkimų (referendumų) kampanijas, siūlo atstovus į rinkimų (referendumų) komisijas;
23.5. nuolat teikia rekomendacijas ir siūlymus partijos remiamiems Prienų rajono savivaldybės tarybos nariams, talkina LSDP remiamiems Seimo nariams;
23.6. kasmet tvirtina Skyriaus biudžetą ir lėšų panaudojimo ataskaitą;
23.7. aptaria ir priima sprendimus dėl koalicijų savivaldybės taryboje sudarymo, dėl kandidatų į Prienų rajono savivaldybės mero, jo pavaduotojų, administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojų pareigas pateikimo LSDP frakcijai savivaldybės taryboje.
23.8. Gali būti sudaroma valdyba, į kurią įeina skyriaus pirmininkas, jo pavaduotojai ir atsakingasis sekretorius. Jos vykdomąsias funkcijas nustato skyriaus taryba.
24. Skyriaus etikos ir procedūrų komisija nagrinėja partijos narių, partijos organų pareiškimus, skundus ir kitą informaciją apie partijos narių elgesį, drausmę, nario mokesčio nemokėjimo priežastis ir priima sprendimus dėl nuobaudų skyrimo. Komisija taip pat nagrinėja LSDP statute ir Skyriaus įstatuose numatytų procedūrų ir bendrųjų organizacinių nuostatų pažeidimo atvejus ir priima sprendimus dėl jų taikymo pagrįstumo ir teisingumo. Nesutinkantieji su sprendimu turi teisę per trisdešimt dienų, bet ne vėliau kaip per dvylika mėnesių, kreiptis į LSDP etikos ir procedūrų komisiją, kuri priima galutinį sprendimą. Skyriaus etikos ir procedūrų komisija taip pat atlieka skyriaus susirinkimų (konferencijų) mandatų komisijos funkcijas. Komisijos pirmininkas dalyvauja LSDP skyriaus tarybos posėdžiuose  ir grupės susirinkimuose.
25. Prienų skyriaus finansų komisija ne rečiau kaip kartą per pusę metų tikrina Skyriaus finansų apskaitą, atskaitomybę, nario mokesčio mokėjimą, partijos lėšų ir turto panaudojimą. Patikrinimų rezultatus ir savo pasiūlymus pateikia Skyriaus tarybai. Partijos narius, nemokančius nario mokesčio, perduoda svarstyti Skyriaus etikos ir procedūrų komisijai.
26. Partijos organizacinį pagrindą sudaro partijos grupės. Partijos grupės kuriamos teritoriniu principu, atskiros grupės gali būti sudaromos ir profesiniu  pagrindu. Partijos grupes gali sudaryti ne mažiau kaip 3 nariai, jos registruojamos Skyriaus taryboje.
27. Miestų Seimo rinkimų apygardose, seniūnijose, kur yra kelios partijos grupės, jų veiklai koordinuoti Skyriaus taryba gali sudaryti koordinacinę tarybą.
28. Partijos grupė:
28.1. įgyvendina LSDP programą ir aukštesnių valdymo organų nutarimus, numato savo veiklos kryptis, išsako poziciją ir teikia pasiūlymus partijos ir visuomenės gyvenimo klausimais. Kai 2/3 partijos grupės narių susirinkime priima nutarimą, kad nesutinka su Prienų skyriaus tarybos sprendimu, gali kreiptis į Skyriaus susirinkimą (konferenciją) ar LSDP tarybą (prezidiumą) dėl tokio sprendimo sustabdymo ar pakeitimo. Šis kreipimasis turi būti apsvarstytas iki to sprendimo vykdymo;
28.2. dalyvauja visų lygių rinkimų kampanijose, siūlo Skyriaus tarybai atstovus į rinkimų (referendumų) komisijas, kandidatus į savivaldybės tarybą, Lietuvos Respublikos Seimo ir Europos Parlamento narius, kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus. Taip pat siūlo kandidatus į Skyriaus ir LSDP valdymo organus. Padeda partijos remiamiems Seimo, Prienų  rajono savivaldybės tarybų nariams jų praktinėje veikloje.
29. Partijos grupės aukščiausias organas – susirinkimas, kuris šaukiamas ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Kas dveji metai jis renka grupės pirmininką, jo pavaduotojus ir iždininką. Jais tuo pačiu metu negali būti Skyriaus pirmininkas, jo pavaduotojas bei atsakingasis sekretorius.
28. Partijos grupės veikla gali būti nutraukta Prienų skyriaus susirinkimo arba tarybos nutarimu, jei ji prieštarauja LSDP programai ar statutui. Nutraukus partijos grupės veiklą, jos nariai  dalyvauja kitų grupių ar tiesiog Prienų skyriaus veikloje. Jei partijos grupė balsų dauguma nesutinka su Skyriaus susirinkimo arba tarybos nutarimu dėl grupės veiklos nutraukimo, galutinį sprendimą LSDP etikos ir procedūrų komisijos teikimu priima LSDP prezidiumas.
29. Partijos grupės, kuriose yra daugiau kaip 50 narių, gali rinkti grupės tarybą ir steigti pogrupius.

IV. PARTIJOS VEIKLA SAVIVALDYBĖS TARYBOJE

30. LSDP Prienų skyriaus partijos frakcija savivaldybės taryboje (arba atskiri partijos nariai, išrinkti į savivaldybės tarybą) nuolat derina savo veiklą su LSDP Prienų skyriaus taryba, atsižvelgia į jos rekomendacijas ir pasiūlymus, ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį informuoja ją apie savo veiklą, o savo veiklos ataskaitą pateikia Skyriaus narių susirinkimui arba konferencijai ne rečiau kaip kartą per metus.
31. LSDP remiami Prienų rajono savivaldybės tarybos nariai turi teisę dalyvauti Skyriaus tarybos posėdyje su sprendžiamojo balso teise. Prireikus gali būti šaukiami partijos frakcijos savivaldybės taryboje ir Skyriaus tarybos bendri posėdžiai.
32. Į Prienų rajono savivaldybės tarybą išrinkti LSDP nariai privalo dalyvauti partijos frakcijos veikloje.
33. Jei LSDP remtas Prienų rajono savivaldybės tarybos narys nevykdo partijos ar Skyriaus rinkimų programos ir nesilaiko  LSDP statuto ir Skyriaus įstatų reikalavimų, partijos Skyriaus tarybos sprendimu jis gali netekti partijos paramos ar būti pašalintas iš partijos.

V. RYŠIAI IR BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS PARTIJOMIS, POLITINĖMIS, VISUOMENINĖMIS BEI PROFESINĖMIS ORGANIZACIJOMIS

34. LSDP Prienų skyrius remia socialdemokratines organizacijas ir bendradarbiauja su kitomis demokratinėmis partijomis, organizacijomis, visokeriopai padeda savarankiškoms profesinėms sąjungoms ir remia jų veiklą.
35. LSDP Prienų skyrius teikia paramą moterų, jaunimo  socialdemokratinėms organizacijoms.

VI. BENDROSIOS ORGANIZACINĖS NUOSTATOS

36. Prienų skyriaus partijos susirinkimai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip
1/3 narių, konferencijos − kai dalyvauja 2/3 delegatų.
37. Partijos grupių, kurios narių skaičius ne didesnis nei 10, susirinkimas teisėtas, kai dalyvauja ne mažiau kaip pusė narių. Partijos narių ar delegatų sušaukimo tvarka nustatoma partijos Skyriaus įstatuose.
38. Partijos renkamų organų posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė išrinktų narių. Visi nutarimai priimami daugiau kaip pusės dalyvaujančiųjų balsais.
39. Atviro balsavimo metu, prieš priimant sprendimus ir nutarimus, patikslinamas dalyvaujančiųjų skaičius, o slapto balsavimo metu jis nustatomas pagal išduotų biuletenių skaičių. Abiem atvejais dalyvaujančiųjų skaičius turi būti ne mažesnis negu susirinkimo (konferencijos) teisėtumo reikalavimai (kvorumas).
40. Renkant vadovaujančius organus ar priimant kitus sprendimus balsavimas gali būti atviras arba slaptas. Jei bent vienas posėdžio ar kito forumo dalyvis siūlo klausimą spręsti  slaptu balsavimu, dėl balsavimo būdo turi būti balsuojama. Jeigu 1/3 dalyvaujančių posėdyje pritaria slaptam balsavimo būdui, klausimas sprendžiamas slaptu balsavimu.
41. Aukštesnių partijos organų nutarimai yra privalomi žemesniems. Jei nutarimas nevykdomas, Skyriaus etikos ir procedūrų komisija svarsto  nevykdymo priežastis ir teikia pasiūlymus nutarimą priėmusiam organui.
42. Renkant vienasmenius partijos Skyriaus valdymo organus:
42.1. išrinktu laikomas asmuo, surinkęs daugiau kaip pusę visų susirinkime ar konferencijoje dalyvaujančiųjų balsų;
42.2. jei pasiūlyti vienas arba du kandidatai ir nei vienas jų negauna daugiau kaip pusės dalyvaujančiųjų balsų, kandidatai siūlomi iš naujo, vyksta nauji rinkimai ir išrinktu laikomas asmuo pagal šio straipsnio pirmos dalies reikalavimą;
42.3. kai nė vienas kandidatas iš daugiau nei dviejų kandidatų  nesurenka daugumos balsų, rengiamas antras balsavimo turas. Tokiu atveju balsavimui pateikiami du pirmajame balsavimo ture daugiausiai balsų surinkę kandidatai, o išrinktu laikomas asmuo, surinkęs daugiau balsų;
42.4. jeigu antrajame ture abu kandidatai gauna vienodai balsų, rinkimai rengiami iš naujo.
43. Renkant kolegialius partijos, skyrių valdymo organus:
43.1. išrinktais laikomi  iš anksto nustatytas skaičius kandidatų, kurie surinko daugiausiai balsų;
43.2. jeigu keletas kandidatų surinko tiek pat balsų, tuomet kolegialaus valdymo organo narių skaičius padidinamas taip, kad į jį patektų visi, surinkę praeinantį balsų skaičių;
43.3. visuose renkamuose partijos organuose bei dalyvaujančių rinkimuose kandidatų sąrašuose vienos lyties atstovų skaičius negali viršyti 60 proc. Rinkimų sąrašuose kandidatai išdėstomi taip, kad kiekviename penketuke nebūtų daugiau kaip 3 vienos lyties atstovai, o kiekviename dešimtuke būtų jaunimo (iki 35 m.) atstovai.
44. Visi partijos organai renkami dvejų metų kadencijai. LSDP skyriaus tarybos nutarimas dėl visų lygių ataskaitinių rinkiminių susirinkimų (konferencijų) sušaukimo žymi kadencijos pabaigą ir pradžią. Kadencijos metu išrinkti asmenys ir organai ar statuto nustatyta tvarka be rinkimų tapę renkamų organų nariais asmenys eina pareigas iki tos kadencijos pabaigos.
45. Kai Skyriaus pirmininkas negali eiti savo pareigų, jo įgaliojimus iki susirinkimo (konferencijos) atitinkama taryba gali suteikti vienam iš pavaduotojų. Jeigu iki susirinkimo (konferencijos) lieka daugiau nei šeši mėnesiai, per mėnesį turi būti sušauktas neeilinis susirinkimas (konferencija), kurio metu išrenkamas kitas skyriaus pirmininkas. Laikinai einantis skyriaus pirmininko pareigas tą patį laikotarpį vietoj skyriaus pirmininko eina ir LSDP tarybos nario pareigas.
46. Partijos narys gali atstovauti partijai (ar partijos Skyriui) tik gavęs atitinkamo vadovaujančio organo (LSDP tarybos, prezidiumo ar Skyriaus tarybos) įgaliojimus.
47. LSDP skyriaus išrinkti organai (susirinkimas, konferencija, taryba, grupė, klubas) dirba pagal savo priimtus ir jų veiklą reglamentuojančius dokumentus ir Įstatus.
48. Renkamas organas gali patenkinti savo nario prašymą atsistatydinti iš pareigų šiame organe.
49. Nario, kuriam  prasidėjo nuobaudos skyrimo procedūra, ir jis pareiškia norą išstoti iš partijos, narystė partijoje pasibaigia, kai pasibaigia nuobaudos skyrimo procedūra.  Partinės nuobaudos – įspėjimas ir papeikimas – galioja 12 mėnesių nuo sprendimo jas skirti priėmimo dienos.
50. LSDP narys, turintis Statuto 14 straipsnyje nurodytą galiojančią nuobaudą, išskyrus įspėjimą, negali būti siūlomas į  partijos renkamus organus arba keliamas partijos kandidatu visų lygių rinkiminėse kampanijose.

VII. SKYRIAUS LĖŠOS, NARIO MOKESTIS IR TURTAS

51. Prienų LSDP skyriaus turtą sudaro: lėšos, įsigytas arba paaukotas inventorius ir įrengimai bei nekilnojamas ir kitas įstatymais nedraudžiamas turėti turtas. Partijos Skyriaus lėšas sudaro nario mokestis, piliečių bei visuomeninių organizacijų dovanotos lėšos ir kitos teisėtai gautos pajamos.
52. Prienų skyriaus lėšos, tarybai (prezidiumui) pritarus, naudojamos partijos veiklai
finansuoti, inventoriui įsigyti. Iždininkas, pareikalavus Skyriaus tarybai, informuoja ją apie turimas  lėšas ir jų panaudojimą.
53. Prienų skyriaus taryba nekilnojamąjį turtą dovanoja, maino bei įkeičia tik gavusi LSDP prezidiumo pritarimą. LSDP nariai moka nario mokestį, kurio dydį narys nustato savo nuožiūra, bet ne mažiau kaip l proc. savo pajamų, atskaičius  mokesčius.
54. Nario mokestis gali būti mokamas kas mėnesį arba kitu pasirinktu periodiškumu, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.
55. LSDP narys moka ne mažiau 1 proc. savo pajamų, atskaičius mokesčius. Partijos nariai,  dėl objektyvių priežasčių negalintys mokėti nustatyto dydžio nario mokesčio, parašo prašymą Skyriaus tarybai ir jai pritarus, moka ne mažesnį kaip 0,30 Euro mokestį per mėnesį.
56. LSDP nario mokestis mokamas Skyriaus taryboje ir partijos grupėse LSDP prezidiumo patvirtinta tvarka. Skyrius už kiekvieną įskaitoje esantį  partijos narį LSDP tarybai perveda po 3 Eurus per metus.
57. Nario mokestį pagal patvirtintą žiniaraštį renka partijos grupės iždininkas, atskirais atvejais − Skyriaus iždininkas. Prienų skyriaus iždininkas yra atsakingas už mokesčio rinkimą ir šio darbo organizavimą Skyriuje. Jis nuolat informuoja partijos Skyriaus tarybą apie nario mokesčio mokėjimą Skyriuje.
_______________________________________________